Το Ψ-Δίκτυο στον Ιδεότοπο Μ.Κ.Ο.

Με χαρά δεχόμαστε την στήριξη της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας Ιδεότοπος

ΙΔΕΟΤΟΠΟΣ Μ.Κ.Ο.

Ο Ιδεότοπος είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία 

Οι σκοποί της εταιρείας βασίζονται στην από κοινού συνεργασία επί μη κερδοσκοπικής βάσεως, τόσο με φορείς όσο και με μεμονωμένα άτομα.

Ο Ιδεότοπος έχει σκοπό την δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών σε θέματα Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Θρησκείας, Οικολογίας, Αυτογνωσίας, Μεταφυσικής, Πολιτισμού, Κοινωνίας καθώς και σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού και καθημερινότητας, στο βαθμό που προάγουν τα απαραβίαστα και θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και της κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας.

Ο Ιδεότοπος στοχεύει στην διασφάλιση της συνειδητής και αποτελεσματικής συμμετοχής του ατόμου στη ζωή του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργεί νέες πνευματικές αισθητικές αξίες.

Ο θεσμός του ιδεότοπου επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην βελτίωση της στάσης ζωής ως αφετηρία για την καλυτέρευση της συμμετοχής του στην κοινωνία και στα κοινωνικά δρώμενα:

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί δράσεις, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως (ενδεικτικά):

  •     Δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλης στο διαδίκτυο ως μέσο διακίνησης ιδεών η οποία θα λειτουργεί και ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
  •     Ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση ατόμων και κοινωνικών ομάδων.
  •     Διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιστημονικών συμποσίων και διαλέξεων και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  •     Εκδόσεις  που προάγουν τον πολιτισμό και τις επιστήμες
  •     Διεξαγωγή έρευνας και εκπόνηση μελετών
  •     Συνεργασία με  οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων δράσης με τελικό σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.
  •     Συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εσωτερικού ή εξωτερικού), τα οποία επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
  •     Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ideotopos.gr
e-mail επικοινωνίας: [email protected]