Δωρεά

Υποστήριξε το σωματείο «Ψ-Δίκτυο – Πρόσβαση στη στήριξη»:

Για να στηρίξουμε το έργο μας χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων!

Πραγματοποιήστε τη δωρεά σας για να:
- στηρίξετε ένα κοινωφελές Σωματείο με στόχο τη μείωση του αποκλεισμού αδύναμων οικονομικά ομάδων από την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας-
- συνεχίσει το Σωματείο να στηρίζει τους συνεργάτες του μέσω διαδικασιών και δράσεων που στοχεύουν στην κατάρτιση και την επαγγελματική τους εξέλιξη με σκοπό να προσφέρουν άρτιες επαγγελματικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη